Problemen voorkomen

Bescherming tegen bedreigingen

In bestemmingsplannen kunnen regels opgenomen worden waarmee de directe omgeving van een molen wordt beschermd tegen bedreigingen. Die regels gelden binnen een bepaalde straal (meestal 400 meter, maar meer is altijd beter) rond de molen, een molenbeschermingszone.

Daarnaast kennen waterschappen en hoogheemraadschappen van oudsher een keur. Deze keur stelt bindende regels op voor de gebruikers van het gebied. Heel vaak zijn ook hierin de molenbeschermingszones terug te vinden.

Om problemen en aantasting van de molenbiotoop te voorkomen is het erg belangrijk om deze problematiek te bespreken voordat bedreigingen zich voordoen.

Ten eerste is het handig om buurtbewoners te informeren. Niet voor niets bestaat het spreekwoord: 'Onbekend maakt onbemind'. Als men niet weet hoe de molen werkt, welke eisen aan de omgeving van een molen gesteld worden en hoe we gezamenlijk de molen kunnen behouden en ervan kunnen genieten, is men ook niet geneigd om er rekening mee te houden.

Daarnaast is ook de gemeente een belangrijke gesprekspartner. De gemeente beslist over de bouw- en aanlegvergunningen voor gebouwen en beplantingen. Als zij de molen en haar vrijwilligers kent, dan houdt zij daar meer rekening mee. Zij kan in een vroeg stadium contact opnemen met de molenvrijwilligers om samen een oplossing te bedenken.