Problemen voorkomen

Bescherming tegen bedreigingen

In bestemmingsplannen kunnen regels opgenomen worden waarmee de directe omgeving van een molen wordt beschermd tegen bedreigingen. Die regels gelden binnen een bepaalde straal (meestal 400 meter, maar meer is altijd beter) rond de molen, een molenbeschermingszone.

Daarnaast kennen waterschappen en hoogheemraadschappen van oudsher een keur. Deze keur stelt bindende regels op voor de gebruikers van het gebied. Heel vaak zijn ook hierin de molenbeschermingszones terug te vinden.

Om problemen en aantasting van de molenbiotoop te voorkomen is het erg belangrijk om deze problematiek te bespreken voordat bedreigingen zich voordoen.

Ten eerste is het handig om buurtbewoners te informeren. Niet voor niets bestaat het spreekwoord: 'Onbekend maakt onbemind'. Als men niet weet hoe de molen werkt, welke eisen aan de omgeving van een molen gesteld worden en hoe we gezamenlijk de molen kunnen behouden en ervan kunnen genieten, is men ook niet geneigd om er rekening mee te houden.

Daarnaast is ook de gemeente een belangrijke gesprekspartner. De gemeente beslist over de bouw- en aanlegvergunningen voor gebouwen en beplantingen. Als zij de molen en haar vrijwilligers kent, dan houdt zij daar meer rekening mee. Zij kan in een vroeg stadium contact opnemen met de molenvrijwilligers om samen een oplossing te bedenken.

De Nieuwe Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet die waarschijnlijk in 2024 ingevoerd gaat worden, kan, als we het voor de bescherming van molens bekijken, worden gezien als een samenspel met de Erfgoedwet uit 2016. Het doel van de nieuwe wet is om de huidige wetgeving te vereenvoudigen, samen te voegen en te moderniseren. Vooral de gemeente moet in een omgevingsplan regelen dat er geen aantastingen op het gebied van erfgoed en de omgeving van erfgoed plaatsvinden. Bij molens kan dan aan voldoende windvang en het zicht op de molen worden gedacht. Iets nieuws wat daarbij komt kijken is dat de participatie van de belanghebbenden uiit de omgeving verplicht wordt gesteld. Belangrijk voor molenaars en moleneigenaars is om in een zo vroeg mogelijk stadium van zich te laten horen bij nieuwe plannen, projecten en visies.
De Nationale Omgevingsvisie moet de komende dertig jaar richting geven aan de grote uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ordening waar Nederland mee te maken krijgt. Het zijn dezelfde uitdagingen die spelen op provinciaal en lokaal niveau. Zo moeten gemeenten het belang van de draaiende molen afwegen tegen nieuwe woningen, voldoende recreatiemogelijkheden en groen.