Tijdelijk gefaseerde opleiding voor windmolenaar

HERZIENING OPLEIDING en EEN GEFASEERDE OPLEIDING

Op de Opleidingsraadvergadering van 14 oktober 2023 zijn twee besluiten genomen.

1) Er wordt een Commissie Herziening Opleiding Windmolenaar benoemd.
Opdracht: maak de huidige opleiding meer toegankelijk en soberder zodat méér leden-in-opleiding deze willen beginnen én gaan afronden.
De Commissie dient uiterlijk begin 2026 dit werk af te ronden waarna de herziene opleiding van start kan gaan.

2) Er wordt een gefaseerde opleiding aangeboden – naast de bestaande opleiding.
Ze bestaat uit twee fasen.
Fase 1 geeft de bevoegdheid, zelfstandig een onbelaste molen te mogen bedienen.
Fase 2 is aanvullend tot het niveau van de huidige opleiding.
Kortweg: de lesstof van de huidige opleiding wordt over twee fasen verdeeld.

Deze opleiding is tijdelijk, tot de invoering van de herziene opleiding.
N.B. Afdelingsbesturen kunnen besluiten, hun leden deze gefaseerde opleiding niet aan te bieden.

Verdeling lesstof over de fasen.

Fase 1:
Praktijk
: deze is identiek aan de huidige opleiding. Te weten: 150 praktijkuren (minimaal 120/30 uur op twee molens), gedurende alle vier seizoenen. Minimaal 1 jaar Gildelid.
Theorie: alle theorie die nodig is om een onbelaste molen – ongeacht het type – te kunnen laten draaien.

Men dient een molen ook in of uit het werk te kunnen zetten indien dit nodig is.
Alle werktuigen, de specifieke aandrijving(en), de bediening ervan en de productieprocessen vallen buiten fase 1.

Fase 1 wordt afgesloten met een examen door De Hollandsche Molen, waarna bij goed gevolg het Deelcerficaat Windmolen wordt toegekend.

Fase 2:
Praktijk:
jaarlijks zelfstandig minimaal 80 praktijkuren op de eigen molen maken plus nog minimaal 30 uur onder begeleiding van een instructeur of geslaagd lid.
Theorie: alle theorie, die volgens de exameneisen voor het Getuigschrift Molenaar beheerst dient te worden. (dit omvat dus ook de theorie van Fase 1)

Fase 2 wordt afgesloten met een examen door De Hollandsche Molen waarna bij goed gevolg het Getuigschrift Molenaar wordt toegekend.

Een gedetailleerde verdeling van de lesstof over de beide fasen is vastgelegd
in dit document

Examinering:
De procedure voor het aanmelden voor het Deelcertificaat Windmolen én de examinering verloopt identiek aan die voor het Getuigschrift Molenaar.
De eerstkomende sluitingsdatum voor aanmelding is 1 april 2024.

De Hollandsche Molen legt de exameneisen voor het Deelcertificaat Molenaar vast.