Veiligheidsbeleid

Het veiligheidsbeleid binnen het Gilde is gebaseerd op drie pijlers.

De eerste pijler gaat over het gezamenlijke belang en de gedeelde verantwoordelijkheid tussen alle belanghebbenden. De moleneigenaar, de molenaar, de bezoeker, andere vrijwilligers en de molenmaker, allemaal hebben ze er belang bij dat het werken in en om de molen veilig gebeurt. Daarin hebben de belanghebbenden ieder een eigen verantwoordelijkheid. Zo is de moleneigenaar verantwoordelijk voor het verstrekken van veiligheidsmiddelen en heeft hij/zij een zorgplicht. De molenaar dient de verstrekte middelen op de juiste wijze te gebruiken en toezicht op het bezoek te houden. Ook dient de molenaar de aangeboden opleidingen te hebben gevolgd. Zo dient de bezoeker zich te houden aan de aanwijzingen van de molenaar en de eigen kinderen in de gaten te houden. De molenmaker zal zorgdragen voor het juist uitvoeren van het onderhoud.

De tweede pijler is de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met bijbehorend actieplan voor de molen. De moleneigenaar, de molenaar en zo mogelijk de molenmaker stellen een plan op waarin alle risico’s die te maken hebben met veilig werken gezondheid en welzijn in en om de molen benoemd worden. Na een evaluatie van de risico’s wordt een plan van aanpak gemaakt om ervoor te zorgen dat de risico’ met maatregelen worden aangepakt. Jaarlijks kan het plan worden besproken en bijgesteld.
De Risico Inventarisatie en Evaluatie voor molens (RI&E) is het ideale hulpmiddel om de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in de molen systematisch in kaart te brengen. Vervolgens kan er op efficiënte wijze een plan van aanpak opgesteld worden om de molen veiliger te maken. Wanneer de maatregelen uit het plan zijn uitgevoerd en alle gemaakte afspraken eens per jaar nagelopen worden en papier zijn vastgelegd, is er een omgeving gecreëerd waarbij veiligheid op een hoger plan is gebracht en zijn de risico’s zoveel mogelijk beperkt. Mocht er dan onverhoopt iets misgaan, dan kan de eigenaar, de eindverantwoordelijke als het gaat om de veiligheid op de molen, aantonen dat hij of zij zijn of haar verantwoordelijkheid heeft genomen en er alles aan heeft gedaan wat binnen zijn of haar mogelijkheden behoort.
De RI&E geldt voor alle mensen die zich op of direct rondom een molen bevinden. Deze heeft dus betrekking op eigenaren, molenaars, molenmakers, bezoekers, molenwachters en onderhoud – en inspecterende organisaties. De RI&E geeft moleneigenaren een stevig handvat om het veiligheidsbeleid op hun molen vorm te geven.
De RI&E voor molens is samengebracht in de digitale veiligheidsmap, waarvan de inhoud in 2023 volledig voor het laatst is aangepast aan de nieuwste inzichten. Dit heeft geleid tot de hernieuwde erkenning als veiligheidsinstrument voor de molenbranche. Je kunt de RI&E voor molens downloaden op de website van De Hollandsche Molen.

De derde pijler betreft de incidentregistratie. Molenaars en moleneigenaren worden gestimuleerd incidenten en ongevallen te melden bij de veiligheidscoördinator van het Gilde. Sinds 1975 wordt een registratie van incidenten en ongevallen bijgehouden. Met als doel lessen te leren, trends te benoemen en hierover te publiceren en indien nodig de opleiding tot molenaar bij te stellen. Voor een overzicht van de incidentregistratie sinds 1975, is een document beschikbaar op deze pagina.
Is er iets gebeurd, waarvoor je andere molenaars wilt waarschuwen, dan kun je dat ook doen via het incidentenregistratie formulier.
Een email bericht naar veiligheid@gildevanmolenaars.nl mag ook.
LET OP: meldingen worden na toestemming (geanonimiseerd) gepubliceerd in een voor leden openbaar register.

De werkgroep Veiligheid. De vier voorzitters van respectievelijk de vereniging De Hollandsche Molen, het Gild Fryske Mounders, het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde en het Gilde van Molenaars werken samen om de veiligheid om en in de molen te bevorderen. Daartoe bestaat er een permanente werkgroep veiligheid. Deze werkgroep bestaat uit drie vaste kernleden en werken in opdracht van de vier voorzitters. De werkgroep kan per keer experts raadplegen en toevoegen.