Veiligheidsbeleid

Het veiligheidsbeleid binnen het Gilde is gebaseerd op drie pijlers.

De eerste pijler gaat over het gezamenlijke belang en de gedeelde verantwoordelijkheid tussen alle belanghebbenden. De moleneigenaar, de molenaar, de bezoeker, andere vrijwilligers en de molenmaker, allemaal hebben ze er belang bij dat het werken in en om de molen veilig gebeurt. Daarin hebben de belanghebbenden ieder een eigen verantwoordelijkheid. Zo is de moleneigenaar verantwoordelijk voor het verstrekken van veiligheidsmiddelen en heeft hij/zij een zorgplicht. De molenaar dient de verstrekte middelen op de juiste wijze te gebruiken en toezicht op het bezoek te houden. Ook dient de molenaar de aangeboden opleidingen te hebben gevolgd. Zo dient de bezoeker zich te houden aan de aanwijzingen van de molenaar en de eigen kinderen in de gaten te houden. De molenmaker zal zorgdragen voor het juist uitvoeren van het onderhoud.

De tweede pijler is de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met bijbehorend actieplan voor de molen. De moleneigenaar, de molenaar en zo mogelijk de molenmaker stellen een plan op waarin alle risico’s die te maken hebben met veilig werken gezondheid en welzijn in en om de molen benoemd worden. Na een evaluatie van de risico’s wordt een plan van aanpak gemaakt om ervoor te zorgen dat de risico’ met maatregelen worden aangepakt. Jaarlijks kan het plan worden besproken en bijgesteld.
De RI&E is een erkend instrument voor de molenbranche en is in 2022 opnieuw gecertificeerd.
Een model voor een uit te voeren RI&E is aan te vragen bij de vereniging De Hollandsche Molen.

De derde pijler betreft de incidentregistratie. Molenaars en moleneigenaren worden gestimuleerd incidenten en ongevallen te melden bij de veiligheidscoördinator van het Gilde. Sinds 1975 wordt een registratie van incidenten en ongevallen bijgehouden. Met als doel lessen te leren, trends te benoemen en hierover te publiceren en indien nodig de opleiding tot molenaar bij te stellen. Voor een overzicht van de incidentregistratie sinds 1975, is een document beschikbaar op deze pagina.
Is er iets gebeurd, waarvoor je andere molenaars wilt waarschuwen, dan kun je dat ook doen via het incidentenregistratie formulier.
Een email bericht naar veiligheid@gildevanmolenaars.nl mag ook.
LET OP: meldingen worden na toestemming (geanonimiseerd) gepubliceerd in een voor leden openbaar register.

De werkgroep Veiligheid. De vier voorzitters van respectievelijk de vereniging De Hollandsche Molen, het Gild Fryske Mounders, het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde en het Gilde van Molenaars werken samen om de veiligheid om en in de molen te bevorderen. Daartoe bestaat er een permanente werkgroep veiligheid. Deze werkgroep bestaat uit drie vaste kernleden en werken in opdracht van de vier voorzitters. De werkgroep kan per keer experts raadplegen en toevoegen.