Preventie- en integriteitsbeleid

Het Gilde van Molenaars (GVM) is van mening dat wanneer er activiteiten aan minderjarigen aangeboden worden, er ook de zorg moet zijn voor het creëren van een veilige omgeving. Het Gilde wil iedereen een veilige omgeving aanbieden door actief beleid te voeren op het voorkomen van ongewenst gedrag. Om dit te kunnen waarborgen is er een preventie- en integriteitsbeleid opgesteld.

Het Gilde maakt gebruik van een preventie- en integriteitsbeleid voor alle leden. Hier vallen de volgende punten onder:

 1. Algemene omgangsregels
 2. Gedragscode
 3. Vertrouwenspersonen
 4. Aanstellingsbeleid nieuwe vrijwilligers

1. Algemene omgangsregels
- ik accepteer en respecteer de ander zoals deze persoon is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen het gilde
- ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft
- ik val de ander niet lastig
- ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie
- ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan
- als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik deze hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp
- ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur. 

2. Gedragscode

Veel grenzen in het contact tussen leden van de vereniging zijn niet eenduidig. De ene persoon vindt een aai over de bol prettig, een ander houdt niet van aanraking.

Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle leden en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens: contacten en handelingen van seksuele aard tussen minderjarigen en (jong)volwassen leden zijn absoluut ontoelaatbaar!

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze leden een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én leden en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd.

De gedragsregels voor leden: onder begeleider verstaan we o.a. de gastmolenaar of instructeur

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is de begeleider verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen vertrouwenspersonen.
 9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet redelijk zijn.
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid:

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, dwingende, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen.
Het bestuur van het Gilde kan overgaan tot ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging van het betreffende lid.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen in overleg met de ouders/verzorgers bij politie/justitie worden gemeld.

3. Vertrouwenspersoon

Binnen het GVM zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. Zij vormen het eerste aanspreekpunt bij meldingen van seksuele intimidatie, agressie, racisme en geweld. Er is een Reglement Vertrouwenspersonen opgesteld dat als bijlage 4 in het Huishoudelijk reglement van het GVM is opgenomen. 

4.  Aanstellingsbeleid

Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers (bestuursleden, ondersteuners en instructeurs) met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure die doorlopen moet worden, voordat iemand vrijwilliger/medewerker kan worden.

De procedure voor toekomstige vrijwilligers/medewerkers bestaat uit een kennismakingsgesprek met minimaal twee (afdelings)bestuursleden. Tijdens dit gesprek wordt de vrijwilliger/medewerker geattendeerd op de website van het GVM  waarop het preventie- en integriteitsbeleid te vinden is.

Daarnaast wordt er ingaande 1 januari 2023 voor vrijwilligers/medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. Daar zijn voor de vrijwilliger/medewerker geen kosten aan verbonden.

Dit beleid is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van het Gilde van Vrijwillige Molenaars van 2 april 2022.