Rapportage

Het meetrapport

De controleur van het Gilde legt zijn bevindingen vast in een meetrapport. Hierin vindt u de resultaten van de controle overzichtelijk gerangschikt. Aan de hand van de resultaten stelt de desbetreffende controleur zijn advies op voor herstelling en/of verbetering. Zowel de aanvrager als de eigenaar(s) van de gecontroleerde molen(s) ontvangt het meetrapport
De resultaten en eventuele adviezen in het meetrapport hebben geen juridische status. Controleurs van het Gilde voeren de controles op vrijwillige basis uit en hebben om die reden geen officiële erkenning. Dit betekent niet dat ze niet deskundig zijn.

Bent u in het bezit van een meetrapport en kunt u daarbij aantonen dat u onze adviezen aan de eigenaar van de molen heeft voorgelegd, dan geeft het bezit van ons meetrapport u een steuntje in de rug in geval van schade door blikseminslag. U kunt ermee laten zien dat u heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om de molen voor schade door een blikseminslag te beschermen.

Het meldingsformulier

Heeft onze controleur op het meetrapport één of meer adviezen vermeld, dan gaat het meetrapport vergezeld van een meldingsformulier. Hierop kunt u aangeven welke van de door ons uitgebrachte adviezen wel of niet zijn uitgevoerd. Binnen een half jaar na ontvangst dient u dat te retourneren. Ook als de eigenaar van de molen niet meewerkt aan het herstel.

Alle meetrapporten en geretourneerde meldingsformulieren worden digitaal gearchiveerd. Een kopie van de meetrapporten wordt jaarlijks aan het bestuur verstrekt. Indien gewenst kunt u een kopie per e-mail aanvragen.