Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering, is een verzekering die een vooraf bepaald bedrag uitkeert in geval van overlijden of van blijvende gehele of gedeeltelijke invaliditeit. In geval van overlijden ontvangen de nabestaanden €25.000 en in geval van invaliditeit ontvangt de verzekeringnemer een bedrag dat afhangt van de ernst van het opgelopen letsel tot een maximum van €100.000.
N.B. Voor leden die op 1 januari van een verzekeringsjaar 75 jaar of ouder zijn, zijn de uit te keren bedragen resp. € 12.500 bij overlijden en max. € 50.000 bij blijvende invaliditeit.
Alle leden kunnen deze verzekering afsluiten. Voor al deze personen geldt dat de verzekering van kracht is gedurende het verblijf op en in de onmiddellijke omgeving van molens in Europa. Dit geldt dus ook tijdens excursies. Voor de goede orde; dit is GEEN arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Deze verzekering is verplicht voor leden-in-opleiding. De premie maakt voor hen onderdeel uit van de contributie.
De (vrijwillige) molenaar kan een ongeval krijgen dat leidt tot dood of tot gehele of gedeeltelijke invaliditeit. Een ongevallenverzekering keert bij overlijden een verzekerd bedrag uit aan de nabestaanden, bij invaliditeit aan de verzekerde zelf. 

De verzekeringsperiode loopt van 1 januari t/m 31 december (men betaalt dus altijd voor het lopende kalenderjaar).
De premie voor de ongevallenverzekering is €9,50

Leden-in-opleiding, jeugdleden en molengidsen zijn verplicht verzekerd voor ongevallen. De premie hiervoor is opgenomen in hun contributie.
Geslaagde leden kunnen vrijwillig deelnemen aan de ongevallenverzekering.

Aan de hand van het overgemaakte bedrag wordt bepaald of men kiest voor de ongevallen verzekering.

De premie dient te worden overgemaakt onder vermelding van het lidnummer op:
Triodosbank rekening: NL40TRIO0198542895  / BIC: TRIONL2U
Het Gilde van Molenaars

ALLE SCHADES MOETEN BINNEN 24 UUR GEMELD WORDEN BIJ HET VERZEKERINGSSECRETARIAAT!

Verzekeringssecretariaat:
Jan Wieffer
Louis Davidsstraat 15
7558 LR Hengelo Ov
074-2774531
06-53733322