Disclaimer

Informatie en afwijzing van aansprakelijkheid
Het Gilde van Molenaars (GVM) neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie, maar doet er verstandig aan deze direct bij GVM te verifieren. Het op deze site aangeboden materiaal dient in geen geval te worden gezien als een bewering of voorstelling van de werkelijkheid.

GVM heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van dergelijke informatie.

Hypertext links
GVM is niet in staat, noch heeft zij, alle sites die met deze site verbonden zijn, geverifieerd en kan geen aansprakelijk-heid aanvaarden voor wat betreft de inhoud van die sites. Gebruikers leggen op eigen risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Verzonden materiaal
Gegevens of mededelingen, van welke aard dan ook, die op welke manier dan ook naar deze site worden gezonden of daarop openbaar worden gemaakt, zullen worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en mogen door GVM of bij haar aangesloten ondernemingen, verenigingen en personen verspreid, opgeslagen of gebruikt worden voor welk doel dan ook met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en verhandelen van producten. Het is verboden onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstoot gevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele- of strafrechtelijke aansprakelijkheid in het land waarop deze site betrekking heeft, naar of van deze site te verzenden of daarop openbaar te maken.

Auteursrecht
De inhoud van de website is enkel bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Alle informatie is beschermd bij Auteursrecht en in eigendom en onder controle van GVM. De informatie mag niet worden gewijzigd, gepubliceerd, doorgestuurd, verkocht, gereproduceerd, nieuw werk mee worden gecreëerd, gedistribueerd, getoond of op enige andere wijze worden geëxploiteerd voor het geheel of een gedeelte daarvan.

Informatie van de website mag worden gedownload enkel voor persoonlijk gebruik, indien een vermelding van het auteursrecht wordt vermeld. Het kopiëren of opslaan van informatie voor ander dan persoonlijk gebruik is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GVM. 

Het is u toegestaan fragmenten van deze site te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de copyright-vermelding 

“© 2013 Het Gilde van Molenaars (GVM)”

in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere sites.

Indien materiaal op deze site dat afkomstig is van een derde, wordt gebruikt, gekopieerd of verspreid, dient op alle kopieën ook een kennisgeving van het auteursrecht van de desbetreffende derde te worden opgenomen.

Merken
De merken en logo's (hierna tezamen: "merken") die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde en niet geregistreerde merken van GVM en van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van die merken, niet gebruikt worden in advertentie- of ander reclamemateriaal in verband met de verspreiding van informatie of materiaal, van welke aard dan ook, verkregen van deze site.